30 Nd 219/2005
Datum rozhodnutí: 15.11.2005
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 219/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce B. V. proti žalovanému Městu Č., o ustanovení zástupce pro podání dovolání, ústavní stížnosti a žaloby na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp.zn. 11 Nc 775/2005, o vyloučení soudců, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. J. S., JUDr. J. H.,

JUDr. R. K., JUDr. M. T., JUDr. J. Z. a JUDr. I. K. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp.zn. Nco 210/2005.

O d ů v o d n ě n í :

V průběhu řízení žalobce navrhl vyloučení všech soudců Okresního soudu v Nymbruce, Krajského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, jež vyvozuje z toho, že na tomto soudu působí soudce O. Ř. Jedná se o exsoudce o.s. Nymburk která vůči jeho osobě realizovala zločiny komunismu.

Členové senátu Vrchního soudu v Praze 1 Cmo, který je podle rozvrhu práce příslušný k projednání věci, JUDr. J. S., JUDr. J. H. a JUDr. R. K., se shodně vyjádřili tak, že k věci, k účastníkům ani k jejich zástupcům nemají žádný vztah.

Obdobně se vyjádřili členové senátu 4 Cmo téhož soudu, který podle rozvrhu práce zastupuje senát 1 Cmo, JUDr. M. T., JUDr. J. Z. a

JUDr. I.K.

Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání

a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

V projednávané věci se však o takový případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout, resp. který tento senát podle rozvrhu práce zastupuje, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádí ani žalobce.

Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Vrchního soudu v Praze ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu