30 Nd 216/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 216/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce F. Š., proti žalované A. Ď., zastoupené advokátem, o 22.434,70 Kč nebo o 43.656,70 Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 5 C 859/2003, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 5 C 859/2003,

se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Svitavách.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce navrhuje přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu

ve Svitavách. Namítá, že věc jest intenzivně od roku 2003 projednávána zdejším soudem, bylo ve věci nespočet jednání, aniž by žalobce předjímal rozhodnutí soudu, soud na základě provedených důkazů v reálném čase ve věci v souladu s platným právním pořádkem rozhodnouti nemůže. Žalobce jest starý, nemocný člověk, prokazuje se přílohou a účasti na jednání u OS ve Znojmě v této věci mohou mít vysoce negativní vliv na jeho zdravotní stav. Jako důkaz navrhuje zdravotní zprávy, předmětný spis, všechny spisy Okresního soudu ve Znojmě se stejnými účastníky a spis, kde je žalobcem vůči žalované též jeho manželka.

Žalovaná s návrhem nesouhlasí, neboť argumenty žalobce nejsou takové povahy, aby odůvodňovaly postup soudu podle § 12 odst. 2 o.s.ř. Naopak poukazuje na to, že Okresní soud ve Znojmě vede řízení již od r. 2003, takže je s problematikou sporu

i dalších souvisejících řízení obeznámen, že nemovitost žalobce, v níž se nachází byt, ohledně něhož je veden spor o výši nájemného, se nachází v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, kde má žalovaná bydliště a její zástupce sídlo kanceláře, že by pro ni

ve věku 56 let bylo obtížné dojíždět k Okresnímu soudu ve Svitavách, a že je bez pracovního poměru a nemá prostředky na dojíždění k Okresnímu soudu ve Svitavách.

V žalobcem s návrhem předložené lékařské zprávě MUDr. R. M., Ph.D., ze dne 30.5.2005, o ambulantním vyšetření na I. interní klinice, 1. INT poradně angiologické, je uvedena jako diagnóza ateroskleróza končetinových tepen s doporučením ponechání stávající terapie, maximální sekundární prevence aterosklerózy, prevence poranění dolních končetin a nekouření, s další kontrolou dne 20.3.2006, při potížích dříve.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odst. 2 též k důvodu,

pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).

Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. je typicky existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená § 88

písm. g o.s.ř.), je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp.zn. I.ÚS 144/2000).

K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.

O takový případ se v projednávané věci nejedná.

Důvody, pro něž se žalobce domáhá přikázání věci Okresnímu soudu

ve Svitavách, neshledává Nejvyšší soud České republiky pro postup podle § 12 odst. 2 o.s.ř. opodstatněnými. Důvodem, aby věc byla přikázána soudu, v jehož obvodu bydlí žalobce, nemohou být jeho osobní a sociální poměry, dané věkem a zdravotním stavem, když z předložené lékařské zprávy neplyne, že by mu jeho zdravotní stav neumožňoval zúčastnit se jednání u Okresního soudu ve Znojmě. Žalobci ostatně nic nebrání v tom, aby neumožní-li mu jeho poměry osobní účast při jednání u místně příslušného soudu byl v projednávané věci vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 o.s.ř.).

Přikázáním věci Okresnímu soudu ve Svitavách, v jehož obvodu žalobce bydlí, by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci, než u místě příslušného soudu, který vede řízení od roku 2003 a provedl v něm celou řadu důkazů; to ostatně netvrdí ani sám žalobce.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách podle § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu