30 Nd 215/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
30 Nd 215/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilého J. K. R., zastoupeného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, syna S. R. R., a J. D. R., obou zastoupených advokátem, o schválení právního úkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 25 Nc 537/2005, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, dosud vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 25 Nc 537/2005, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 4. října 2005, č.j. 25 Nc 537/2005-19, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí (o místní příslušnosti). Předmětem řízení je návrh rodičů na schválení kupní smlouvy za nezletilého, kterou uzavřel jejich prostřednictvím dne 22.9.2005 s Křesťanskou akademií mladých, jako prodávající, ohledně nemovitostí a za podmínek ve smlouvě uvedených. Vzhledem k tomu, že bydliště nezletilého, který je občanem České republiky, není na území ČR, chybějí podmínky místní příslušnosti soudu dle § 11 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 88 písm. c) o.s.ř. Ve věci je přitom dána pravomoc českých soudů podle § 39 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb. ve znění zákona č. 158/1969 Sb., 234/1992 Sb., 264/1992 Sb., 125/2002 Sb., 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. a 361/2004 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve věcech výchovy a výživy nezletilých a v jiných věcech jich se týkajících, jsou-li českými občany, je dána pravomoc českých soudů i tehdy, žijí-li v cizině.

V posuzované věci je nezletilý občanem České republiky, takže je dána pravomoc českých soudů. Nezletilý však nemá obecný soud na území České republiky, neboť zde nemá své bydliště, takže nelze určit místní příslušnost soudu podle § 88 písm. c) o.s.ř., podle něhož namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného

v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností, své bydliště, jde-li o věc péče o nezletilé, o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, o osvojení nebo o povolení uzavřít manželství nezletilému.

Protože jsou splněny podmínky ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud určil ve shodě s návrhem rodičů nezletilého že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. listopadu 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu