30 Nd 212/2012
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.30 Nd 212/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně Kortestona plus s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Jinonice, Za Zámečkem 744/9, identifikační číslo osoby 28982622, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, adresa pro doručování: Mgr. Petr Novák, advokát se sídlem v Brně, Hilleho 1843/6, proti žalované E. S., právně zastoupené městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, identifikační číslo osoby 00296651, pro zaplacení částky 27.314,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 EC 229/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 EC 229/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

O d ů v o d n ě n í :Elektronickým platebním rozkazem z 22. června 2011, č. j. 15 EX 229/2011-13 obvodní soud uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 27 314,- Kč s příslušenstvím.
Opatrovník žalované navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku, a to zejména s ohledem na skutečnost, že žalovaná trpí středně těžkou mentální retardací, neumí číst ani psát (jediné, co umí, je podpis), nedovede ani jednoduché početní úkony, nezná hodnotu peněz. Navíc je žalovaná umístěna v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí.
Žalobkyně se k návrhu žalované na přikázání věci Okresní soudu ve Frýdku - Místku vyjádřila tak, že užití institutu přikázání věci vhodnějšímu soudu ponechává zcela na zvážení Nejvyššího soudu ČR.
Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále též jen o. s. ř. ), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by měla být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).
Předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je existence okolností, které umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).
K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tak mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu.
V souzené věci s ohledem na skutečnost, že žalovaná byla zbavena způsobilosti k právním úkonům a je umístěná v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, bude vhodné, aby věc projednal a rozhodl o ní Okresní soud ve Frýdku - Místku, i přes zásadu v předcházejícím odstavci vymezenou.
Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku Místku podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu