30 Nd 210/2005
Datum rozhodnutí: 23.11.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 15 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 210/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně H. D., zastoupené advokátkou, proti žalovanému M. I., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp.zn. 13 C 71/2005, o přikázání věci z důvodu nutnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu Plzeň město pod sp.zn. 13 C 71/2005,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Plzeň sever.

O d ů v o d n ě n í :

Předseda Okresního soudu Plzeň město předložil věc k přikázání jinému soudu téhož stupně pro vyloučení soudců ve smyslu § 12 odst. 1 o.s.ř.

Žalobkyně navrhla přikázání věci Městskému soudu v Brně s poukazem na její bydliště, bydliště případných svědků a zejména sídlo kanceláře její zástupkyně.

Žalovaný navrhl s ohledem na polohu nemovitostí a místo svého bydliště přikázání věci Okresnímu soudu Plzeň sever, Plzeň jih nebo Okresnímu soudu v Rokycanech.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 o.s.ř. nemůže-li příslušný soudu o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 věty první o.s.ř. předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu přikáže věc jinému senátu; není-li to možné předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1.

S ohledem na vyloučení soudců ve smyslu cit. ustanovení byla věc přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Plzeň sever, který bezprostředně sousedí s Okresním soudem Plzeň město, příslušným k projednání věci podle § 88 písm. g) o.s.ř., podle něhož namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného

v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost, týká-li se řízení práva k ní, není-li dána příslušnost podle písm. b).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2005JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu