30 Nd 2/2014
Datum rozhodnutí: 19.03.2014
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 o. s. ř., § 104a odst. 6 o. s. ř.30 Nd 2/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce R. M. , proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 2, o zaplacení částky 3.000.000,- Kč, vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Nd 2/2014, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Nd 2/2014 jsou příslušné v prvním stupni okresní soudy.
II. Věc se postupuje k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobce s přihlédnutím k obsahu žaloby došlé Nejvyššímu soudu České republiky (dále již Nejvyšší soud ) dne 3. ledna 2014, ve znění jejího doplňujícího podání došlého témuž soudu dne 3. března 2014 se domáhá po žalované České republice zaplacení částky 3.000.000,- Kč jako náhrady nemajetkové újmy, jež měla být žalobci způsobena nepřiměřenou délkou v žalobě označeného soudního řízení.
Tím, že žalobce podal žalobu u Nejvyššího soudu, bylo ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) zahájeno řízení o této žalobě.
Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, rozhodne tento soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný. Ve smyslu § 104a odst. 6 o. s. ř. současně uvede soud, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení; ustanovení § 105 o. s. ř. tím není dotčeno.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 5. února 2014, č. j. 30 Nd 2/2014-10, vyzval žalobce, aby doplnil mj. označení žalované o organizační složku (včetně adresy a sídla), která je příslušná za stát v předmětné věci vystupovat. Oproti správnému doplnění organizační složky v označení Ministerstva spravedlnosti [srov. § 6 odst. 2 písm. a), § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů] však žalobce označil žalovanou stranu takto: Česká republika, v zastoupení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Uh. Hradiště, Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradiště.
Podle § 21a odst. 1 o. s. ř. za stát před soudem vystupuje: a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech stanovených podle zvláštního právního předpisu, b) organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu v ostatních případech.
Je-li účastníkem řízení stát (jenž je v soukromoprávních vztazích právnickou osobou), svá procesní práva vykonává a procesní povinnosti plní prostřednictvím organizační složky, jak ji definuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, pokud není založena příslušnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Za stát vystupuje v řízení ta organizační složka, která je k tomu podle zákona příslušná, což je povinen soud zjistit a jednat s ní, a to dokonce bez ohledu na to, jakou organizační složku označil žalobce v žalobě (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. června 2009, sp. zn. 25 Cdo 1649/2007, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 10, ročník 2010).
Případné chybné určení organizační složky státu žalobcem není ani vadou podání (§ 43 o. s. ř.) ani nedostatkem podmínky řízení (§ 104 o. s. ř.), jelikož občanský soudní řád v § 21a odst. 1 kogentně stanoví, kdo vystupuje v řízení za stát a je povinností soudu, aby tento zákonný příkaz - i bez součinnosti s účastníky řízení - naplnil (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005, uveřejněný v časopise Právní rozhledy, č. 18, roč. 2005).
Nejvyšší soud vzhledem k tomu, že sám není v dané věci věcně příslušný proto rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci jsou příslušné okresní soudy (§ 9 odst. 1, § 104a odst. 4 o. s. ř.); současně s odkazem na § 104a odst. 6 o. s. ř. rozhodl, že věc bude postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 2 (§ 85 odst. 1 a 5 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. března 2014

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu