30 Nd 191/2013
Datum rozhodnutí: 30.08.2013
Dotčené předpisy: § 104a odst. 6 o. s. ř.30 Nd 191/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph. D., v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic, a. s ., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, proti povinnému I. K. , pro uspokojení pohledávky ve výši 16.192,- Kč, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 20 EXE 1010/2011, o návrhu povinného v exekuční věci, takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
II. Věc se k dalšímu řízení postupuje Okresnímu soudu v Trutnově.
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyššímu soudu bylo dne 26. června 2013 doručeno podání povinného v jím označené exekuční věci.
S ohledem na § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále již ex. ř. ), Nejvyšší soud přistoupil k vydání deklaratorního výroku I. tohoto usnesení (§ 104a odst. 4 o. s. ř.) a současně ve smyslu § 45 rozhodl podle § 104a odst. 6 o. s. ř. o postoupení věci Okresnímu soudu v Trutnově jako soudu pro řízení místně příslušnému (§ 45 odst. 2 ex. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. srpna 2013
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu