30 Nd 189/2013
Datum rozhodnutí: 23.10.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 12 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Nd 189/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce České radiokomunikace a.s. , se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, identifikační číslo osoby 27444902, proti žalovanému Bc. L. R. , místo podnikání Vendryně 154, identifikační číslo osoby 70022275, o zaplacení částky 21.215,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 45/2007, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 11 C 45/2007, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.
O d ů v o d n ě n í:
Žalovaný podáním ze dne 17. 6. 2013 podal návrh na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti (delegaci vhodnou) s tím, že u soudu ve Frýdku-Místku došlo ke krádeži a zfalšování písemné listiny a z důvodu své finanční situace a zdravotního stavu (časté bolesti hlavy, zad, páteře a závratě) a z důvodu pomoci své matce, která byla v ohrožení života po dvou náročných a složitých operacích.
Žalobce ve vyjádření k návrhu žalovaného uvedl, že spojuje-li žalovaný návrh na delegaci vhodnou s tvrzenou podjatostí procesního soudu, pak si není vědom žádné skutečnosti, která by takové pochybnosti vyvolávala a s ohledem na délku řízení a obeznámenost procesního soudu s věcí má za to, že z důvodu procesní ekonomie by měl věc projednat a rozhodnout Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále též procesní soud ). A to s ohledem na stav, kdy ve věci lze rozhodnout při jediném jednání poté, co řízení u procesního soudu bylo zahájeno před pěti lety. Žalobce uzavírá, že nejsou splněny předpoklady pro delegaci vhodnou a přenesení věci by znamenalo oddálení vyřešení již tak dlouho trvající věci.
Okresní soud ve Frýdku-Místku předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 o.s.ř. Nejvyššímu soudu.
Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavně zaručené zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do citovaného ústavního principu. O takový případ se v dané věci ale nejedná, když okolnosti případu nejsou natolik zásadní, aby v ní bylo bez dalšího možnost spatřovat důvod k přikázání věci z důvodu vhodnosti. Je třeba přihlédnout k tomu, že řízení u procesního soudu bylo zahájeno již dne 25. 8. 2006, procesní soud ve věci opakovaně rozhodoval o procesních otázkách, ve věci proběhla jednání dne 13. 11. 2007, 3. 7. 2008, 20. 8. 2008, 4. 12. 2008, ve věci opakovně rovněž rozhodoval odvolací soud i soud dovolací usnesením ze dne 25. 5. 2011, č. j. 32 Cdo 1310/2011-185.
Obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno právě proto, že jde o výjimku vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). Proto, jak správně uvádí žalobce ve vyjádření k návrhu žalovaného, je na místě, aby s ohledem na zásadu hospodárnosti řízení věc projednal a rozhodl soud, který je s ohledem na výše uvedené s podstatou věci podrobně obeznámen.
Vzhledem k tomu, že okolnosti nejsou natolik výjimečné, aby ospravedlňovaly přikázání věci a s přihlédnutím k názoru žalobce, ze kterého vyplývá, že s navrhovanou delegací nesouhlasí, tak Nejvyšší soud návrhu na přikázání věci Obvodnímu soud pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti nevyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. tomuto soudu nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 23. října 2013
JUDr. Lubomír P t á č e k, PhD.
předseda senátu