30 Nd 188/2013
Datum rozhodnutí: 31.07.2013
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř.30 Nd 188/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobců a) J. V., b) M. V., c) H. V., zastoupených JUDr. Radkem Foralem, advokátem se sídlem v Napajedlech, Masarykovo nám. 222, proti žalovanému Ing. J. P., v současné době ve Věznici Rapotice, Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou, o ochranu osobnosti , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 24 C 76/2009, o vyloučení soudce, takto:

Soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jan Zavrtálek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 Co 116/2013.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené věci vznesl žalovaný v podání ze dne 18. června 2013 námitku podjatosti soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jana Zavrtálka. Namítá, že JUDr. Jan Zavrtálek usnesením ze dne 12. června 2013, 1 Co 116/2013-177, nevyhověl jeho žádosti o přerušení řízení do skončení řízení o návrhu na povolení obnovy trestního řízení s odůvodněním, že výše uvedené řízení nemá žádný význam pro rozhodnutí odvolacího soudu v této věci.
Dotčený soudce JUDr. Jan Zavrtálek se vyjádřil, že k věci, k účastníkům řízení a k zástupci žalobců má jen úřední poměr daný výlučně jen tím, že podle rozvrhu práce se má podílet na projednávání a rozhodnutí této věci.
Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Nejvyšší soud po posouzení důvodů, s nimiž žalobce spojuje vyloučení soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Jana Zavrtálka z projednávání a rozhodnutí věci, a s přihlédnutím k obsahu spisu dospěl k závěru, že podmínky ustanovení § 14 odst. 1 o.s.ř. splněny nejsou. Soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen z důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem, nezaujatě a spravedlivě. Důvodem k vyloučení soudce nemohou být okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2001, sp. zn. 5 Nd 427/2001, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 73).
Nejvyšší soud proto rozhodl, že soudce Vrchního soudu v Olomouci, jemuž podle rozvrhu práce přísluší ve věci rozhodnout, JUDr. Jan Zavrtálek, není v souzené věci vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2013
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu