30 Nd 17/2007
Datum rozhodnutí: 16.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 17/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. C., zastoupeného advokátem, proti žalované S., spol. s r.o., zastoupené advokátem, o 6,138.000,- Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 8 Cm 143/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 8 Cm 143/2006, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.)


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. ledna 2007


JUDr. Karel Podolka, v.r.


předseda senátu