30 Nd 166/2014
Datum rozhodnutí: 24.03.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Nd 166/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně D. S. , proti žalovanému P. S. , o výživné manželky, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14C 160/2014, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu z 25. února 2015, č. j. 30 Nd 166/2014-29 se opravuje tak, že zní:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14C 160/201 3 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Děčíně.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením z 25. února 2015, č. j. 30 Nd 166/2014-29 Nejvyšší soud rozhodl tak, že Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14C 160/201 3 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Děčíně.
Při vyhotovení usnesení došlo k chybě v psaní ve výroku usnesení (byla nesprávně uvedena spisová značka Městského soudu v Brně). Vyskytnou-li se chyby v psaní a počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo při vyhotovení rozhodnutí, jako jsou písařské chyby nebo jiné zřejmé nesprávnosti, je předseda senátu (samosoudce) povinen rozsudek (usnesení) opravit (§ 164 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. března 2015 JUDr. Vladimír M i k u š e k předseda senátu