30 Nd 132/2003
Datum rozhodnutí: 09.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 132/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci úpravy práv a povinností k nezletilým dětem S. O. a M. O., pro dobu po rozvodu manželství matky L. O. K. a otce Mgr. J. O., o návrhu Mgr. J. O. na určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud určuje, že věc o určení práv a povinností k nezletilé S. O., nar. 19.1.1993, a nezletilému M. O., nar. 25.9.1995, projedná

a rozhodne Okresní soud ve Frýdku Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 28.7.2003 Mgr. J. O. navrhl, aby Nejvyšší soud určil, že věc úpravy práv a povinností k nezletilým dětem S. O. a M. O. pro dobu po rozvodu manželství navrhovatele s L. O.-K. projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Navrhovatel dále uvedl, že pravomoc českého soudu je dána podle § 39 odst. 1 zák.č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen MPSP ), neboť nezletilé děti jsou českými občany a žijí s matkou v cizině. Tím nelze určit místní příslušnost soudu v této opatrovnické věci. Žalobu o rozvod manželství navrhovatele projednává dle § 88 písm. a) a § 86 odst. 1 o.s.ř. Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě je zřejmé, že nezletilé děti, S. a M. O., jsou českými občany a mají bydliště v cizině. Tím chybějí podmínky pro určení místní příslušnosti dle ust. § 88 písm. c) o.s.ř. a pravomoc českých soudů je dána podle ust.

§ 39 odst. 1 MPSP.

Protože jsou splněny podmínky dané ust. § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud s přihlédnutím k tomu, že o rozvodu manželství navrhovatele bude jednat Okresní soud ve Frýdku-Místku, určil tento soud příslušným k projednání a rozhodnutí ve věci úpravy práv a povinností k výše uvedeným nezletilým dětem.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu