30 Nd 130/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 130/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka o návrhu navrhovatelky I. P., a nezletilého A. P., všichni zast. advokátkou, o určení místní příslušnosti, takto:

Okresní soud ve Frýdku-Místku se určuje jako soud místně příslušný k projednání a rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého A. P. a o návrhu na rozvod manželství navrhovatelky I. P., nar. 7.3.1973.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Pravomoc českých soudů je podle § 38 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb.,

o mezinárodním právu soukromém a procesním (dále jen zákon ) ve věcech manželských, tj. mj. v řízení o zrušení manželství rozvodem, dána, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem.

Ve věcech výchovy a výživy nezletilých a v jiných věcech jich se týkajících, jsou-li českými občany, je dána pravomoc českých soudů i tehdy, žijí-li v cizině (§ 39 odst. 1 zákona).

V posuzované věci jsou navrhovatelka i nezletilý A. P. českými občany a oba žijí v cizině (Švýcarsku).

Dále bylo zjištěno, že ani jeden z manželů, jejichž manželství by mělo výt rozvedeno, nemá obecný soud na území České republiky a místní příslušnost nelze určit ani podle ust. § 88 písm. a) o.s.ř., neboť navrhovatelka a ani její manžel nemají společné bydliště v České republice a žádný z nich nebydlí v obvodu takového soudu.

Nejvyšší soud, protože jsou splněny podmínky ust. § 11 odst. 3 o.s.ř., uvádí, že

o úpravě poměrů nezletilého A. P. a o návrhu na rozvod manželství navrhovatelky projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku Místku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu