30 Nd 13/2007
Datum rozhodnutí: 25.01.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 13/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce K. F., zastoupeného advokátkou, proti žalované I. H., zastoupené advokátkou, o vrácení daru, k odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 14. června 2005, č.j. 14 C 193/2001-196, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Co 600/2005, o přikázání věci z důvodu nutnosti, t a k t o :


Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Co 600/2005,


se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze předložil věc k přikázání jinému soudu téhož stupně, Nejvyššímu soudu ČR (ve smyslu § 12 odst. 1 občanského soudního řádu /dále jen o.s.ř. /), z důvodu vyloučení svých soudců usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 23. října 2006, č.j. Nco 133/2006-226.


Žalobce navrhl přikázání věci jinému soudu téhož stupně s poukazem


na skutečnost, že žalovaná působí jako soudkyně u Městského soudu v Praze. Jako nejvhodnější označil Krajský soud v Ostravě, který je nejvíce vzdálený od profesního místa žalované.


Žalovaná navrhla s ohledem na bydliště obou účastníků a jejich zástupců,


z ekonomických a časových důvodů, aby věc byla přikázána krajskému soudu přiměřené dosažitelnosti, např. Krajskému soudu v Praze.


Podle ustanovení § 12 odst. 1 o.s.ř., nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.


Podle ustanovení § 15 odst. 2 věty první o.s.ř. předseda soudu určí podle rozvrhu práce místo soudce (přísedícího) uvedeného v odstavci 1 jiného soudce (přísedícího) nebo, týká-li se oznámení všech členů senátu přikáže věc jinému senátu; není-li to možné předloží věc k rozhodnutí podle § 12 odst. 1.


S ohledem na vyloučení soudců ve smyslu citovaného ustanovení byla věc přikázána k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze, neboť oba účastníci mají bydliště v obvodu tohoto soudu, čímž se předejde i nutnosti případného dožádání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. ledna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu