30 Nd 128/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy:
30 Nd 128/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně A. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému K. B. M., v řízení o rozvodu manželství, dosud vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 20 C 47/2003, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, dosud vedenou u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 20 C 47/2003, projedná a rozhodne tento soud.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Teplicích usnesením ze dne 12.5.2003, č.j. 20 C 47/2003-12, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místní příslušnosti.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Pravomoc českých soudů je podle § 38 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb.

o mezinárodním právu soukromém a procesním ve věcech manželských, tj. mj. v řízení o zrušení manželství rozvodem, dána, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem.

V posuzované věci je žalobkyně občankou České republiky, a proto je dána pravomoc českých soudů.

Dále bylo zjištěno, že ani jeden z účastníků nemá obecný soud na území České republiky, neboť nemají bydliště nebo se nezdržují v obvodu žádného okresního soudu v České republice. Místní příslušnost nelze určit ani podle ust. § 88 písm. a) o.s.ř., neboť žalobkyně a žalovaný neměli společná bydliště v České republice a žádný z nich nebydlí v obvodu takového soudu.

Nejvyšší soud, protože jsou splněny podmínky ust. § 11 odst. 3 o.s.ř., určil, že předmětnou věc projedná a rozhodne Okresní soud v Teplicích, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu