30 Nd 124/2003
Datum rozhodnutí: 03.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 124/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci péče o nezl. A. S., zast. opatrovníkem Městským úřadem v J. a dříve nezl. S. S., o úpravu výchovy a výživy na dobu před a po rozvodu manželství rodičů, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. Nc 166/98, SSV 143/99, o návrhu otce dětí Jindřicha Sejkory, nar. 25.2.1950 na přikázání věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci pod sp. zn. 12 Co 156/2003, Krajskému soudu v Hradci Králové, takto:

Projednání a rozhodnutí věci (odvolání) sp. zn. 12 Co 156/2003, vedené

u Krajského soudu v Ostravě pobočky Olomouc, se nepřikazuje Krajskému soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka Olomouc, který je příslušným k projednání

a rozhodnutí o odvolání otce J. S. proti rozsudku Okresního soudu v Jeseníku ze dne 7.10.2002, č.j. Nc 166/98-120, SVV143/99, předložil Nejvyššímu soudu návrh otce Mgr. J. S. ze dne 4.6.2003 na přikázání věci (odvolání) z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Hradci Králové.

V návrhu na delegaci Mgr. J. S. zejména uvedl, že má obavy o svůj život při pobytu na území O., dále uváděl svoji sociální situaci s tím, že nemá hotové peníze a více než 3 roky žije blízko Hradce Králové.

Matka dětí, ing. E. S., a taktéž nyní zletilý sny S. S. s delegací předmětné věci Krajskému soudu v Hradci Králové nesouhlasí, neboť mají bydliště v obvodu Krajského soudu v Ostravě pobočka Olomouc a nemají dostatek finančních prostředků, aby mohli jezdit do Hradce Králové.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.

Při posuzování toho, zda je delegace věci namístě, je nutné brát v úvahu jak věc, o níž se jedná, tak i poměry účastníků, popř. další okolnosti, včetně toho, že lze předpokládat, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána a rozhodnuta rychleji a hospodárněji než soudem příslušným. Taktéž je nutné brát v úvahu, že přikázání věci by mělo přicházet v úvahu jen v závažných případech, které odůvodňují takovýto zásah do zákonem stanovené příslušnosti soudů.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud nedospěl k závěru, že jsou dány takové okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání předmětné věci jinému než příslušnému soudu a proto rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu