30 Nd 123/2003
Datum rozhodnutí: 04.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 123/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce Úřadu práce v P., proti žalovanému V. R., o zaplacení 997.50 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 6 C 519/2003, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, nyní vedenou u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 6 C 519/2003, projedná a rozhodne Okresní soud v Písku.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Písku usnesením ze dne 9.6.2003, č.j. 6 C 519/2003-17, vyslovil svou místní nepříslušnost tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení místní příslušnosti.

V odůvodnění svého usnesení Okresní soud v Písku uvedl, že ve věci vydal dne 15.8.2002 platební rozkaz, který se žalovanému nepodařilo doručit, neboť se odstěhoval bez udání adresy. Žalovanému se nepodařilo doručit ani na další známé adresy. Soud dále nezjistil, že by žalovaný měl v době podání žaloby, tj. k 2.8.2002, trvalé bydliště na adrese K. Ř., která je v centrální evidenci obyvatel vedena jako trvalé bydliště žalovaného, popř. že by se v té době zdržoval v okrese P.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů, neboť žalovaný je občanem České republiky a je zřejmé, že není možné zjistit obecný soud žalovaného v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že Okresní soud nemohl dospět k závěru, že by žalovaný v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud, nebylo možné bez dalšího zastupovat při určení místní příslušnosti podle ust. § 86 o.s. ř.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ust. § 11 odst. 2 o.s.ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu