30 Nd 120/2003
Datum rozhodnutí: 28.08.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Nd 120/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce P. S. proti žalovanému Z. S., o zvýšení výživného, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 160/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 15 C 160/2002

se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Berouně.

O d ů v o d n ě n í :

Městským soudem v Brně je pod sp. zn. 15 C 160/2002 vedeno řízení o návrhu žalobce o zvýšení výživného, a to poté, co Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 26.4.2002, č.j. 7 C 110/2002-6, vyslovil svoji nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc postoupil Městskému soudu v Brně.

Žalobce v žádosti o zvýšení výživného ze dne 28.1.2001, doplněné podáními

ze dne 3.4.2002 a 15.10.2002, navrhl dle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Berouně, a to vzhledem ke svému studijnímu zaneprázdnění.

V podání ze dne 26.5.2003 žalovaný nesouhlasil s delegací věci Okresnímu soudu v Berouně.

Podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Z důvodu vhodnosti lze věc přikázat k projednání a rozhodnutí jinému soudu zejména tehdy, nasvědčují-li okolnosti případu, a to ať již na straně účastníků nebo vyplývající z okolností věci (předmětu řízení apod.), že jiný soud věc projedná

a rozhodne rychleji a hospodárněji.

Důvody vedoucí k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik závažné, aby odůvodňovaly výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Nejvyšší soud vzhledem k důvodu uvedenému v žádosti žalobce o přikázání věci jinému soudu než soudu příslušnému, neshledal, že se jednalo o takové okolnosti

na straně účastníka, které by dostatečně odůvodňovaly zásah do zákonem stanovené příslušnosti soudu. Nejvyšší soud proto žádosti žalobce na přikázání věci jinému soudu nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu