30 Nd 11/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:

30 Nd 11/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka v konkursní věci úpadce D., a.s., za účasti konkursního věřitele Č. k. a., zast. advokátkou, o přezkoumání podmínek řízení a zrušení konkursu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 38 K 8/2001, o námitce podjatosti vznesené za úpadce K. Š. a D. Š., takto:


Soudci Nejvyššího soudu České republiky Z. K., P. G. a H. G. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.


O d ů v o d n ě n í :


V označené věci vznesli K. Š. a D. Š. námitku podjatosti ve výroku uvedených soudců. Zdůvodnili ji tím, že v předchozím rozhodování v této věci se jmenovaní soudci pro krátkost času ode dne, kdy jim byl spis doručen (14.4.2006) do dne rozhodnutí (27.4.2006) nemohli řádně seznámit s obsahem spisu a argumentací účastníků, což vedlo k pochybením v závěrech rozhodnutí jimi vydaného.


Soudci Nejvyššího soudu ČR Z. K., P. G. a H. G. ve vyjádření k této námitce uvedli, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by ve smyslu § 14 o.s.ř. zakládaly důvod pochybovat o jejich nepodjatosti pro poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům. K vlastnímu odůvodnění námitky uvedli důvody, které je vedly k přednostnímu vyřízení věci a které odůvodňovaly urychlený postup ve věci. Poukázali na to, že pokud je senát podezírán z podjatosti jen a pouze pro svůj postup v řízení o projednávané věci (o dovolání), pak přihlédnout k takto odůvodněné námitce podjatosti zapovídá § 14 odst. 4 o.s.ř.


Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání


a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.


V projednávané věci se však o takovýto případ nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců, kteří jsou členy senátu, jemuž přísluší podle rozvrhu práce ve věci rozhodnout a jichž se námitka podjatosti týká, nevyplývají žádné skutečnosti, jež by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti těchto soudců ve smyslu § 14 odst. 1 o.s.ř. Žádné skutečnosti ohledně poměru uvedených soudců k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům, pro něž by tu byl důvod pochybovat o jejich nepodjatosti ve smyslu cit. ustanovení, ostatně neuvádějí ani K. Š. a D. Š. Takovým důvodem nemůže být ani skutečnost, že řízení probíhá způsobem, který neodpovídá jejich představám. Přitom podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou ani okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.


Nejvyšší soud ČR proto rozhodl, že soudci Nejvyššího soudu ve výroku vyjmenovaní nejsou v souzené věci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. května 2007


JUDr. Karel Podolka, v.r.


předseda senátu