30 Nd 106/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 14 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 14 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 16 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Nd 106/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce J. S. , proti žalované CET 21 spol. s. r. o. , se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 1078/5, identifikační číslo organizace 458 00 456, o ochranu osobnosti , ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 4/2012, o námitce podjatosti, takto:
Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 34/2014.
O d ů v o d n ě n í :


U Vrchního soudu v Praze se v řízení pod sp. zn. 1 Co 34/2014 projednává odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2014, č. j. 34 C 4/2012-87, jímž bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků z jedné poloviny, přičemž osvobození se vztahuje na řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím. Současně soud zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.
Po zahájení odvolacího řízení podal žalobce k Vrchnímu soudu v Praze podání, jímž uplatnil námitku podjatosti. Poukázal předně na nedůstojné a nečestné jednání soudkyň v řízení sp. zn. 1 Co 119/2013, kdy si z něho soudkyně údajně měly dělat legrácky při vyhlašování rozsudku, a proto žalobce nedůvěřuje v jejich objektivitu a profesionalitu.
Ve vyjádření k námitce podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková uvedly, že se necítí být jakkoliv podjaté ve vztahu k věci, nebo účastníkům. Účastníka znají pouze na základě četných řízení, na jejichž vyřízení se podílely podle rozvrhu práce. JUDr. Říhová dále uvedla, že si v řízení sp. zn. 1 Co 119/2013 z účastníka legrácky nedělala, nebyl v něm ani osočen , ani obviněn z jízdy na černo.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený (§ 16 odst. 1 o. s. ř.), aniž by nařizoval jednání (§ 16 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.), dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná.
Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
O tom, zda je soudce (přísedící) vyloučen, rozhodne nadřízený soud (§ 16 odst. 1, věta první, o. s. ř.). Tímto soudem je v posuzovaném případě Nejvyšší soud.
Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu v případě, v němž soudce sám by byl účastníkem řízení, ať na straně žalobce či na straně žalovaného, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech (např. kdyby jinak mohl být vedlejším účastníkem). Vyloučen je také soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem, než z dokazování při jednání (např. jako svědek vnímal skutečnosti, které jsou předmětem dokazování). Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (srov. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného v rozhodném období), jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak nepřátelský.
Z podání žalobce ovšem nelze usuzovat, že by se v souzené věci mohlo jednat o některý z případů uvedeného charakteru. Žalobce zmiňuje pouze v obecné rovině nedůstojné a nečestné jednání soudkyň, kterého se měly dopustit v řízení sp. zn. 1 Co 119/2013, kdy si z něho údajně dělaly legrácky. Z výtek žalobce tedy nelze usuzovat, že by v projednávaném sporu bylo možno mít soudkyně, jež mají o věci rozhodovat, za vyloučené ve smyslu § 14 o. s. ř.
Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř. tak, že soudkyně Vrchního soudu v Praze ve výroku rozhodnutí uvedené nejsou vyloučené z projednávání a rozhodování ve věci vedené pod sp. zn. 1 Co 34/2014.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 9. dubna 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu