30 ICm 83/2016
číslo jednací: 30 ICm 83/2016-64 (KSBR 30 INS 13239/2014-C1)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zdeňkou Koníčkovou v právní věci

žalobce: Daniel anonymizovano , anonymizovano , bytem 592 57 Rozsochy 128 proti žalovaným: 1) JUDr. PhDr. Radek Mylbachr, IČ 46920285 insolvenční správce dlužníka Aloise anonymizovano , anonymizovano , IČ 41004612 se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 2) Alois anonymizovano , anonymizovano , IČ 41004612 bytem 592 57 Rozsochy 128.

o vyloučení věcí z majetkové podstaty

takto: I. Žalovaný č. 1 je povinen z majetkové podstaty dlužníka Aloise anonymizovano , naroze anonymizovano , IČO 41004612, vyloučit pojistné plnění z pojistné smlouvy č. 5000148497 ve výši 22 027 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 11. ledna 2016 se žalobce domáhal vyloučení pojistného plnění ve výši 22 027 Kč z majetkové podstaty dlužníka Aloise anonymizovano . Žalobce argumentoval, že z uzavřené pojistné smlouvy č. 5000148497 vyplývá, že žalobce byl pojištěným z dané smlouvy

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. isir.justi ce.cz -2-a žalovaný č. 2 byl plátcem pojištění. Dle názoru žalobce bylo smyslem uzavřené pojistné smlouvy pojistit nezletilé dítě a zároveň mu spořit z prostředků rodičů, přičemž plnění ze smlouvy v případě výplaty odbytného po skončení smlouvy je k dispozici pojištěné osobě, pokud tato je v době výplaty pojistného osobou zletilou.

Žalovaný č. 1 namítal, že pojistné plnění bylo zahrnuto do majetkové podstaty dlužníka (žalovaného č. 2) s ohledem na znění Speciálních pojistných podmínek pojištění JUNIOR, v nichž je explicitně uvedeno: Po dožití konce pojistné doby je vyplaceno pojistné plnění včetně kapitálového zhodnocení ve prospěch plátce. Vyplacením celého pojistného plnění pojištění zaniká.

Před zkoumáním důvodnosti incidenční žaloby se soud zabýval otázkou, zda tato byla podána včas a dospěl k závěru, že tato je včasná, když žalobce byl insolvenčním správcem vyrozuměn o sepsání sporných finančních prostředků do majetkové podstaty dlužníka přípisem ze dne 10. prosince 2015, doručeným žalobci dne 11. prosince 2015.

Mezi účastníky řízení bylo nesporné, že žalovaný č. 2 (dlužník) jako plátce a ČS-Živnostenská pojišťovna a. s. jako pojišťovna uzavřeli dne 28. 8. 1996 pojistnou smlouvu č. 5000148497, přičemž se jednalo o pojistnou smlouvu na kapitálové životní pojištění JUNIOR. Žalobce byl pojištěným z předmětné smlouvy.

Z přípisu pojišťovny přiloženého k zaslané pojistné smlouvě vyplývá, že výpověď pojistné smlouvy musí být písemná, podepsaná pojištěným i pojistníkem.

Ze Speciálních pojistných podmínek pojištění JUNIOR se podává, že Junior je kapitálové životní pojištění sjednávané plnoletou osobou ve prospěch dítěte . Po dožití konce pojistné doby je vyplaceno pojistné plnění včetně kapitálového zhodnocení ve prospěch plátce. Vyplacením celého pojistného plnění pojištění zaniká.

Dle názoru soudu pro posouzení toho, zda finanční prostředky ze shora uvedené pojistné smlouvy měly být zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka (žalovaného č. 2) či nikoliv je rozhodující určení, zda uzavřená pojistná smlouva byla smlouvou ve prospěch třetí osoby (pojištěného) či nikoliv.

Za situace, kdy pojistitel (pojišťovna ČS-Živnostenská pojišťovna, a. s.) ve svém přípise, jež byl přiložen k pojistce, informovala pojistitele (dlužníka) o tom, že pojistná smlouva může být vypovězena jen písemně, přičemž výpověď musí být podepsána jak pojištěným, tak i pojistníkem, je zřejmé, že samotná pojišťovna považovala pojistnou smlouvu za smlouvu ve prospěch třetí osoby (žalobce) ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Toto je následně potvrzeno i Speciálními pojistnými podmínkami pojištění JUNIOR v části označené jako Kapitálové životní pojištění JUNIOR, kde je uvedeno, že Junior je kapitálové životní pojištění sjednávané plnoletou osobou ve prospěch dítěte.

Dle názoru soudu na tomto závěru nemůže ničeho změnit ani fakt, že v další části Speciálních pojistných podmínek pojištění JUNIOR v části Kapitálové životní pojištění JUNIOR je specifikováno, že Po dožití konce pojistné doby je vyplaceno pojistné plnění včetně kapitálového zhodnocení ve prospěch plátce. I přes rozpornost jednotlivých formulací ve Speciálních pojistných podmínkách pojištění JUNIOR, má soud za to, že předmětná pojistná smlouva byla smlouvou ve prospěch třetí osoby, neboť při výkladu jednotlivých ustanovení smluvních ujednání (speciálních pojistných podmínek, všeobecných pojistných podmínek atd.) je

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. -3-třeba vzít v potaz, jaký byl úmysl stran při sjednání pojistné smlouvy. Soud v tomto ohledu souhlasí se žalobcem, že uvedený typ pojistné smlouvy byl obecně sjednáván za účelem budoucího zabezpečení dítěte v době zletilosti resp. v případě úmrtí plátce i před dosažením zletilosti. Za samotné skutečnosti, že předmětný pojistný produkt byl označen jako Kapitálové životní pojištění JUNIOR , se výše uvedený účel smlouvy podává. Pokud by účelem pojistné smlouvy bylo sjednat kapitálové životní pojištění pojistitele (dlužníka), byly by pojistné podmínky koncipovány jiným způsobem.

S ohledem na výše uvedené má soud prvního stupně za to, že jednotlivé platby pojistného lze považovat za dar ze strany pojistitele (dlužníka, žalovaného č. 2) žalobci. Ve světle závěrů Nejvyššího soudu učiněných v rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 3429/2008 je pojistné plnění vlastnictvím žalobce.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř. ), podle kterého jsou ve věci neúspěšní žalovaní povinni k náhradě nákladů řízení plně úspěšnému žalobci, který však náhradu nákladů řízení nepožadoval (výrok II.).

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovaným se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Brno 13. února 2018

JUDr. Zdeňka Koníčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková.