30 ICm 491/2017
číslo jednací: 30 ICm 491/2017-53 (KSBR 30 INS 12236/2016-C3)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zdeňkou Koníčkovou v právní věci

žalobce: Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Vacenovská 1592, 696 42 Vracov zastoupený Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem Koliště 55, 602 00 Brno proti žalované: Ing. Aleně Fiantové, IČ 45675961 insolvenční správkyni dlužnice Hany Lajcmanové, r. č. 675709/0351 se sídlem Tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

o určení pravosti a výše pohledávky

takto: I. Řízení o žalobě se v části 30 000 Kč zastavuje.

II. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce Jindřicha anonymizovano , narozeného 10.7.1946, bytem Vacenovská 1592, 696 42 Vracov, za dlužnicí Hanou Lajcmanovou, r.č. 675709/0351, IČO 66548667, přihlášená pod č. P11 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 12236/2016 ve výši 330 000 Kč je po právu, se zamítá.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Incidenční žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 24. ledna 2017 se žalobce domáhal určení, že pohledávka za dlužnicí Hanou Lajcmanovou, kterou přihlásil přihláškou P11 do insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. isir.justi ce.cz -2-

řízení vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 30 INS 122366/2016 na její majetek, je po právu.

Žalobce do insolvenčního řízení sp. zn. 30 INS 12236/2016 přihlásil pohledávku přihláškou evidovanou pod č. P11 ve výši 360 000 Kč. Dne 10. ledna 2017 na přezkumném jednání žalovaná popřela předmětnou pohledávku, co do pravosti a výše, s odůvodněním, že pohledávka nevznikla, neboť smlouva o nájmu nebyla uzavřena.

Dne 18. ledna 2017 bylo žalobci doručeno vyrozumění o popření pohledávky.

Před zahájením jednání vzal žalobce přihlášku pohledávky, co do části 30 000 Kč s tím, že se jedná o dlužné plnění za měsíc říjen až prosinec 2013.

Soud prvního stupně proto s ohledem na dispozitivní úkon žalobce řízení v této části zastavil (výrok I.).

Žalobce v žalobě argumentoval, že byl s dlužnicí dohodnut, že mu bude platit za využívání nemovitého majetku ke své podnikatelské činnosti nájemné ve výši 10 000 Kč za měsíc. Nájemné dlužnice nikdy neuhradila, a to i přesto, že měla z provozu motorestu majetkový prospěch.

Žalovaná v podání ze dne 23. 5. 2017 navrhla zamítnutí žaloby. Dle názoru žalované nebylo mezi dlužnicí a žalobcem nikdy dohodnuto, že by dlužnice měla hradit 10 000 Kč měsíčně. K uzavření nájemní smlouvy nikdy nedošlo, a to ani v ústní podobě.

Před zkoumáním důvodnosti incidenční žaloby se soud zabýval otázkou, zda tato byla podána včas a dospěl k závěru, že tato je včasná.

Mezi účastníky řízení bylo nesporné, že žalobce je vlastníkem podílu o velikosti 1/2 na nemovitostech evidovaných Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj na LV 284 pro obec a katastrální území Rozhraní. Dlužnice je pak rovněž vlastnicí podílu o velikosti 1/2 na výše uvedených nemovitostech. Při jednání konaném dne 13. února 2018 účastníci shodně uvedli, že mezi dlužnicí a žalobcem nikdy nebyla uzavřena smlouva o nájmu předmětných nemovitostí. Žalovaná přitom uvedla, že dlužnice sice sporné nemovitosti užívala k provozování podnikatelské činnosti, avšak neužívala všechny prostory a navíc sama na své náklady zajišťovala veškeré opravy a údržbu. Žalobce argumentoval, že dlužnici vznikla neoprávněný majetkový prospěch, neboť k podnikatelským účelům využívala celu nemovitost, nikoliv pouze podíl v jejím vlastnictví.

V přihlášce pohledávky evidované pod pořadovým číslem P11 je jako důvod vzniku pohledávky uvedeno Celou výše uvedenou nemovitost dlužnice využívá k provozování MOTORESTU 60, Na Rozhraní. S dlužnicí bylo dohodnuto, že nemovitosti bude užívat ke své podnikatelské činnosti a za tuto bude věřiteli hradit nájemné ve výši 10 000 Kč/měsíc. Dlužnice za celou dobu věřiteli nic neuhradila, čímž ji v důsledku toho vznikl neoprávněný majetkový prospěch .. Nájemné je uplatněno za období říjen 2013-září 2016 tedy 36 měsíců.

Podle ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále též jen insolvenčního zákona ) platí, že ke dni podání žaloby může žalobce v žalobě podle § 198 odstavce 1 uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti,

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. -3-o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Otázkou vymezení právního důvodu pohledávky přihlášené do konkursního (insolvenčního) řízení se opakovaně zabýval i Nejvyšší soud, který např. v rozsudku ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 29 Cdo 1902/2011 vysvětlil, co se rozumí právním důvodem vzniku pohledávky a za jakých okolností se věřitel může v žalobě odchýlit od skutkových tvrzení obsažených v přihlášce pohledávky.

V posuzovaném případě žalobce jako důvod vzniku pohledávky v přihlášce pohledávky uvedl dohodu o tom, že dlužnice bude za užívání nemovitostí ke svým podnikatelským činnostem hradit nájemné ve výši 10 000 Kč měsíčně. Žalobce a žalovaná při jednání před soudem prvního stupně shodně konstatovali, že nikdy nebyla uzavřena žádná smlouva o nájmu mezi dlužnicí a žalobcem.

Za situace, kdy žalobce v přihlášce pohledávky uvedl jako důvod vzniku pohledávky dlužné nájemné bez toho, aby tvrdil existenci nájemní smlouvy a následně při jednání před soudem prvního stupně se domáhal určení existence pohledávky z titulu neoprávněného majetkového prospěchu, došlo dle názoru soudu prvního stupně k nepřípustnému odchýlení se od vymezení důvodu vzniku pohledávky v přihlášce pohledávky.

S ohledem na výše uvedené závěry soud žalobu zamítl (výrok II.).

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř. ), podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšné žalované, které však žádné náklady v řízení nevznikly (výrok III).

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Brno 13. února 2018

JUDr. Zdeňka Koníčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková.