30 ICm 4886/2015
číslo jednací: 30 ICm 4886/2015-35 (KSBR 30 INS 1106/2014-C1)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zdeňkou Koníčkovou v právní věci

žalobkyně: Door Financial, IČ 29016126, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 proti žalované: Burián & Penka, insolvence, v. o. s., IČ 29352037 insolvenční správkyni dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 91, 691 85 Dolní Dunajovice

o určení pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka 1 ve výši 37 544 Kč a dílčí pohledávka 4 ve výši 3 424 Kč žalobkyně Door Financial, IČ 29016126, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, za dlužníkem Martinem Tužničinem, anonymizovano přihlášená pod č. P12 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 1106/2014 je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Incidenční žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 23. prosince 2015 se žalobkyně domáhala určení, že dílčí pohledávka 1 ve výši 37 544 Kč a dílčí pohledávka 4 ve výši 3 424 Kč za

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. isir.justi ce.cz -2-dlužníkem Martinem Tužničinem, anonymizovano přihlášená pod č. P12 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 1106/2014 je po právu.

Žalovaná podáním ze dne 1. 12. 2017 vzala svůj popěrný úkon ve vztahu k žalovaným dílčím pohledávkám zpět.

Za situace, kdy žalovaná vzala zpět popěrný úkon, byly pohledávky ve smyslu ustanovení § 201 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (dále též jen insolvenční zákon ) zjištěny, nebylo možné žalobě vyhovět.

S ohledem na výše uvedené závěry soud žalobu zamítl (výrok I.).

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o. s. ř. ), podle kterého je ve věci neúspěšná žalobkyně povinna k náhradě nákladů řízení plně úspěšné žalované, které však žádné náklady v řízení nevznikly (výrok II.).

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Brno 23. února 2018

JUDr. Zdeňka Koníčková v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková.