30 ICm 3654/2012
Číslo jednací: 30 ICm 3654/2012-38 KSBR 30 INS 6909/2012-C3-5

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníků: 1. Břetislav anonymizovano , anonymizovano , 683 23 Švábenice 131, a 2. Ivana anonymizovano , anonymizovano , 683 23 Švábenice 131, ve věci žalobce: PPF B2 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, IČO 34186049, Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, PSČ 1077XX, zastoupeného: JUDr. Petr Pečený, advokát, 110 00 Praha, Purkyňova 2, proti žalovanému: Mgr. Jakub Juřena, insolvenční správce, 682 27 Vyškov, Brněnská 366/25, zastoupený: JUDr. Michal Janovec, advokát, 602 00 Brno, Údolní 33, o určení pravosti a výše pohledávky, o odvolání žalobce

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2013 č.j.-29 se ve výroku II. mění tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 5.600,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7.12.2012 se žalobce domáhal, aby insolvenční soud rozhodl o určení pravosti a výše pohledávky. Dne 12.6.2013 vzal žalobce podanou žalobu zpět v celém rozsahu.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2013 č.j.-29 bylo řízení o pravosti a výše pohledávky zastaveno a zároveň rozhodnuto o povinnosti žalobce zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 15.600,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 22.8.2013 odvolání, kterým se domáhal změny výroku II. napadeného usnesení s tím, že výše náhrady nákladů řízení byla žalovanému stanovena nesprávně podle zrušené vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., přičemž mělo být rozhodováno o výši náhrady nákladů řízení podle platné vyhlášky 177/1996 Sb..

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, v platném znění, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, v platném znění, je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Samosoudce přezkoumal odvoláním napadené usnesení vydané asistentem soudce a shledal, že je důvodné, neboť náhrada nákladů řízení nebyla stanovena dle platného předpisu. Z tohoto důvodu samosoudce rozhod, že se výrok II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.8.2013 č.j.-29, se mění tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 5.600,-Kč, která se skládá z odměny za právní zastoupení dle § 7 bod 5 za použití § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, ve výši 5.000,-Kč (za 2 úkony právní služby, tj. převzetí věci a vyjádření ze dne 24.3.2013, po 2.500,-Kč) a dvou náhrad hotových výdajů ve výši 300,-Kč dle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V Brně dne 10. září 2013

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková