30 ICm 3649/2015
30 ICm 3649/2015-28 KSBR 30 INS 22847/2011-C2

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Zdeňkou Koníčkovou ve věci:

žalobkyně: Bc. Eva anonymizovano , anonymizovano , IČO 71225790, Vápenice 73, 687 74 Starý Hrozenkov, proti žalovaným: 1) Mgr. Pavla Rojarová, IČO 66232767, Veselská 710, 687 24 Uherský Ostroh, insolvenční správkyně dlužnice Bc. Evy anonymizovano , anonymizovano , IČO 71225790, Vápenice 73, 687 74 Starý Hrozenkov, 2) Petr anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Krasická 51, 796 01 Prostějov

o určení neplatnosti kupní smlouvy

takto:

I. Zamítá se žaloba, aby soud určil, že kupní smlouva uzavřená dne 5. června 2015 mezi žalovanou č. 1 jako prodávající a žalovaným č. 2 jako kupujícím, zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 18. června 2015 jako č. d. B-55/4, je neplatná.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (insolvenční dlužnice) se podanou žalobou, danou k poštovní přepravě dne 18. Září 2015 a doručenou soudu dne 21. září 2015, domáhala určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková. isir.justi ce.cz v rámci zpeněžování majetkové podstaty dne 5. června 2015 mezi žalovanou č. 1 (insolvenční správkyní) jako prodávající a žalovaným č. 2 jako kupujícím.

Žalovaná č. 1 v rámci vyjádření k podané žalobě uvedla, že předmětná kupní smlouva uzavřená při prodeji mimo dražbu je platná a byla uzavřena za podmínek stanovených insolvenčním soudem v usnesení ze dne 10. května 2013, č. j. KSBR 30 INS 22847/2011-B-20.

Žalovaný č. 2 ve svém vyjádření sdělil, že se žalobou nesouhlasí a navrhl zmítnutí žaloby.

Insolvenční soud musel nejdříve posoudit otázky, zda žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě.

Podle § 159 odst. 1 písm. f) insolvenčního zákona jsou incidenčními spory také spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu,

Z ustanovení § 289 odst. 3 vyplývá, že platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

Z oddílu B insolvenčního rejstříku vyplývá, že předmětná kupní smlouva uzavřená dne 5. června 2015 mezi žalovanou č. 1 jako prodávající a žalovaným č. 2 jako kupujícím byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 18. června 2015 jako č. d. B-55/4. Podala-li žalobkyně žalobu na určení její neplatnosti dne 18. září 2015, pak je zřejmé, že tak učinila v zákonem stanovené lhůtě (resp. poslední den této lhůty).

Z obsahu zveřejněné kupní smlouvy uzavřená dne 5. června 2015 vyplývá, že jejími smluvními stranami byli jako prodávající žalovaná č. 1 (insolvenční správkyně) a jako kupující žalovaný č. 2. Kupní smlouva splňuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a byly splněny i podmínky stanovené pro její uzavření zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále též jen insolvenční zákon ).

Samotná skutečnost, že cena prodávaných podílů měla být dle tvrzení žalobkyně vyšší, nezpůsobuje neplatnost uzavřené kupní smlouvy. Žalobkyně přitom žádné jiné skutečnosti, jež by měly způsobit neplatnost uzavřené kupní smlouvy, netvrdila. Nad rámec uvedeného insolvenční soud podotýká, že tržní cena podílu na nemovitosti se nerovná podílu na tržní ceně celé nemovitosti. Při zpeněžení podílu na nemovitostech (zejména pak menšinového podílu) je zpravidla dosaženo ceny nižší, než je cena určená prostým matematickým výpočtem podílu z ceny celé nemovitosti.

S ohledem ke všem shora uvedeným skutečnostem rozhodl insolvenční soud tak, že žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy uzavřené dne 5. června 2015 mezi žalovanou č. 1 jako prodávající a žalovaným č. 2 jako kupujícím, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 18. 6. 2015 jako č. d. B-55/4, zamítl (výrok I.).

O nákladech řízení rozhodl insolvenční soud dle § 142 odst. 1 o. s. ř. za použití § 163 insolvenčního zákona, tak že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci úspěšní žalovaní žádné náklady řízení neuplatnili (výrok II.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Lhůta k podání odvolání běží účastníkům řízení ode dne, kdy jim bylo písemné vyhotovení rozsudku doručeno.

Brno 6. 2. 2018

JUDr. Zdeňka Koníčková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Danková.