30 ICm 3115/2016
Jednací číslo: 30 ICm 3115/2016-23 KSBR 30 INS 11198/2016-C1

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka Světlany anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrubčice 79, 798 21 Hrubčice, ve věci žalobce Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníka Světlany anonymizovano , zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa nábřeží Závodu Míru 2739, 530 02 Pardubice, o určení pravosti a výše vykonatelných pohledávek, o odvolání žalobce

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně č. j.-17 ze dne 3. 10. 2016 se ve výroku II. m ě n í tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 12.342 Kč, a to do tří dnů od právní moci usnesení na účet majetkové podstaty.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 4.114 Kč, a to do tří dnů od právní moci usnesení na účet majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Návrhem podaným dne 30. 8. 2016 se žalobce domáhal, aby insolvenční soud určil, že žalovaný nemá jako věřitel za dlužníkem pohledávku ve výši 38.305 Kč, kterou žalobce jako insolvenční správce na přezkumném jednání popřel. Dne 21. 9. 2016 vzal žalobce podanou žalobu zpět, neboť žalovaný vzal zpět přihlášku sporné pohledávky, přičemž insolvenční soud svým usnesením vzal toto zpětvzetí na vědomí a účast žalovaného v insolvenčním řízení ukončil, v důsledku čehož předmět sporu odpadl.

Usnesením ze dne 3. 10. 2016, č. j.-17, insolvenční soud o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby (výrok I.) a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). isir.justi ce.cz

Dne 7. 10. 2016 podal žalobce do výroku II. předmětného usnesení odvolání s tím, že zastavení řízení zavinil svým chováním žalovaný, kdy přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku, na níž neměl právní nárok, načež tuto přihlášku vzal zpět až po podání incidenční žaloby. Žalobce proto navrhl změnu napadeného výroku o nákladech řízení tak, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 12 342 Kč a dále náklady odvolacího řízení.

Dle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Z ustanovení § 163 insolvenčního zákona vyplývá, že o nákladech incidenčního sporu a jejich náhradě rozhodne insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f).

Dle § 146 odst. 2 o. s. ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Insolvenční soud posoudil podané odvolání jako včasné a důvodné, když se ztotožnil s právní argumentací žalobce, že procesní zavinění za zastavení řízení je třeba spatřovat na straně žalovaného, který jako věřitel vzal přihlášku sporné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka zpět až poté, kdy popírající insolvenční správce podal v zákonné lhůtě žalobu, kterou popření této pohledávky postupem dle § 199 odst. 1 insolvenčního zákona uplatnil.

Insolvenční soud proto s odkazem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výrok napadené rozhodnutí o nákladech řízení změnil a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši 12.342 Kč, sestávajících se z odměny právního zástupce ve výši 9.300 Kč (dle § 9 odst. 4 písm. c\ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za tři úkony právní služby po 3.100 Kč-převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby a zpětvzetí žaloby), třech náhrad hotových výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky a v DPH z přiznané odměny a náhrad ve výši 2.142 Kč (výrok I).

Dále insolvenční soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení dle § 142 odst. 1 za použití § 224 odst. 1 o. s. ř. tak, že úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 4.114 Kč, spočívajících v odměně právního zástupce za jeden úkon právní služby ve výši 3.100 Kč-podání odvolání, jedné náhradě hotových výdajů v částce 300 Kč a DPH z přiznané odměny a náhrad ve výši 714 Kč (výrok II.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V Brně dne 18. 10. 2016

Mgr. Martin Hejda, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Danková