30 Cdo 95/2014
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 95/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného města Kolín, se sídlem v Kolíně, Karlovo náměstí 78, identifikační číslo osoby 00235440, zastoupeného Mgr. et Bc. Tomášem Kasalem, advokátem se sídlem v Kolíně, Kutnohorská 43, proti povinnému M. J. , zastoupenému JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 27, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 36 EXE 1601/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2013, č. j. 25 Co 154/2013-78, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 3. 2012, č. j. 36 EXE 1601/2012-19, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 500,- Kč a nákladů exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. ledna 2014 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph.D.
předsedkyně senátu