30 Cdo 941/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 941/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné CALDERSHOT FINANCE LTD., se sídlem v Londýně NW11 7TJ, Finchley Road 788-790, Velká Británie, identifikační číslo osoby 05843605, zastoupené Mgr. Dagmar Lupínkovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 966/5, proti povinnému M. P. , zastoupenému opatrovníkem Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 6/55, pro 131.372,99 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 40 EXE 4956/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 23. září 2013, č. j. 30 Co 549/2012-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se návrh na nařízení exekuce podle rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Radimem Kuchtou dne 30. 9. 2010, sp. zn. 67/2010 LUP-CAL-rA, zamítá (výrok I.), soudnímu exekutorovi se náhrada nákladů exekuce nepřiznává (výrok II.) a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok III.).
Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání, v němž vyjadřuje nesouhlas se závěrem odvolacího soudu o neplatnosti rozhodčí doložky z důvodu sjednání netransparentního způsobu výběru rozhodce a navrhuje zrušit toto rozhodnutí.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Dovolání není přípustné.
Z § 241a odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Dovolatelka neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a nevymezila ani důvod svého dovolání. Nedostála tak požadavku, který na dovolání klade zákon.
Protože pro tuto vadu nelze v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu