30 Cdo 929/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 929/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyň a) M. P. , b) J. S. , proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 103/2010, o dovolání žalobkyň proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2012, č. j. 70 Co 311/2012-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 3. 2012, č. j. 27 C 103/2010-55.
Proti rozsudku odvolacího soudu podaly žalobkyně včasné dovolání. Při podání dovolání nebyly zastoupeny advokátem. Soud prvního stupně vyzval žalobkyně ke zvolení si advokáta pro dovolací řízení ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla žalobkyni a) doručena dne 21. 2. 2013 a žalobkyni b) dne 11. 2. 2013. Žalobkyni a) uplynula lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení pro dovolací řízení dne 8. 3. 2013 a žalobkyni b) dne 26. 2. 2013. Žalobkyně ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranily.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelek nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelek prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelky pak nedostatek povinného zastoupení neodstranily, ač byly o procesních následcích nesplnění této podmínky poučeny.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatelky z procesního hlediska zavinily, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu