30 Cdo 926/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 926/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce J. L. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 1.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 21/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2012, č. j. 39 Co 9/2012 - 48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 3. 2011, č. j. 17 C 21/2010 37, o zaplacení částky 1.000.000,- Kč.
Proti rozsudku odvolacího soudu, stejně tak soudu prvního stupně, podal žalobce včasné dovolání. Na výzvu soudu ke zvolení si advokáta pro dovolací řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení, která byla žalobci doručena dne 4. 10. 2012, nereagoval žalobce ve lhůtě, která mu uplynula dne 5. 11. 2012. Návrh žalobce na ustanovení advokáta pro dovolací řízení obdržel soud prvního stupně dne 12. 11. 2012, tedy po lhůtě. K odstranění nedostatku povinného zastoupení tak nedošlo.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně 24. dubna 2013
JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu