30 Cdo 915/2004
Datum rozhodnutí: 01.11.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 915/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podkolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce O. M., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) A. N., 2) V. Š., 3) M., a 4) P. B., o umožnění udělat si řidičský průkaz, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp.zn. Nc 1727/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. srpna 2003, č.j.

20 Co 324/2003-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ve výroku označeným k dovolání žalobce potvrdil usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 18. června 2002 čj.

Nc 1727/2001-22, jímž bylo pro vady odmítnuto podání žalobce bez data, jež došlo soudu dne 19.4.2001, doplněné podáními ze dne 25.5.2002 a ze dne 9.6.2002, s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V podaném dovolání žalobce vyjadřuje nesouhlas s usnesením odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst.1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalobce nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst.1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců do doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst.1 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba, uvedená v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst.2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

V posuzovaném případě podal žalobce (dále dovolatel) dovolání proti usnesení odvolacího soudu ještě předtím, než mu byl usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 14.11.2003 (v souladu s § 30 odst. 2 o.s.ř.) ustanoven zástupcem JUDr. P. Š., advokát, když nebylo prokázáno, že by dovolatel měl právnické vzdělání.

Zvolí-li si dovolatel advokáta (notáře) či je-li mu ustanoven podle § 30 odst. 2 o.s.ř., je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího z § 241 odst. 2 o.s.ř., aby zmocněnec (ustanovený zástupce) dovolatele (advokát nebo notář) již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srv. rozhodnutí

č. 64, publikované v čas. Soudní judikatura, roč. 2000).

Soud prvního stupně proto dovolateli ustanoveného advokáta usnesením ze dne 11. března 2004, č.j. Nc 1727/2001-85, vyzval, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení doplnil dovolání žalobce nebo aby soudu sdělil, že se s tímto podáním ztotožňuje; zároveň jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, řízení bude zastaveno. Přestože výzva byla dovolateli ustanovenému zástupce doručena dne 12. března 2004, dosud jí nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že tak nedostatek podmínky dovolacího řízení podle

§ 241 odst. 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání dovolatele aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle

§ 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolatel, který z procesního hlediska zavinil, že řízení bylo zastaveno, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovaným podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly (§ 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1, § 243b odst. 5 a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. listopadu 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu