30 Cdo 903/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 903/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněných a) M. V., a b) D. M., oběma zastoupeným Mgr. Alešem Chamrádem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karoliny Světlé 25, proti povinným 1. S. M. , a 2. M. T. , pro 840.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 18 EXE 6692/2011, o dovolání 1. povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. května 2013, č. j. 14Co 947/2012-99, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti napadenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 7. 2012, č. j. 18 EXE 6692/2011-69, kterým Okresní soud v Litoměřicích zamítl návrh 1. povinného na odklad exekuce, podal 1. povinný dne 18. 12. 2013 dovolání, které následně doplnil dne 16. 1. 2014. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Podle § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné ve věcech odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Protože o takový případ se v souzené věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž by se zabýval nedostatkem obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu