30 Cdo 880/2013
Datum rozhodnutí: 17.04.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 880/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy ve věci žalobce F. J., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 C 10/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 6. 2012, č. j. 10 Co 229/2012-96, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Krajský soud v Plzni rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 16. 12. 2011, č. j. 8 C 10/2011-67.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem. Návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 1. 10. 2012, č. j. 8 C 10/2011-113, jež potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 4. 1. 2013, č. j. 61 Co 607/2012-121. Usnesením ze dne 24. 1. 2013, č. j. 8 C 10/2011-125, doručeným mu dne 30. 1. 2013, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení. Žalobce ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky. V Brně dne 17. dubna 2013
JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu