30 Cdo 872/2013
Datum rozhodnutí: 27.03.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Cdo 872/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci péče o nezletilou B. T., a nezletilou P. T., zastoupených Městkou částí Praha 8, se sídlem v Praze 8, Zenklova 35, dcer MUDr. M. T., a J. T., zastoupeného JUDr. Veronikou Faltysovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, svěřené prozatímně do péče prarodičů ze strany matky J. H., zastoupené Lubošem Hejtmánkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Baranova 34, a Ing. J. H., zastoupeného Mgr. Jiřím Matolinem, advokátem se sídlem v Praze 4, Dolnokrčská 14/25, za účasti babičky nezletilých ze strany otce J. T., o návrhu prarodičů ze strany matky a návrhu babičky nezletilých ze strany otce na svěření nezletilých do výchovy a o návrhu otce na úpravu styku s nezletilými, o dovolání J. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2010, č.j. 20 Co 490/2010-584, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 16. prosince 2010, č.j. 20 Co 490/2010-584, změnil ve výroku o svěření nezletilých do výchovy prarodičů ze strany matky rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 13.7.2010, č.j. P 22/2009-517, tak, že se návrh prarodičů Ing. J. H. a J. H. na svěření nezl. B. a nezl. P., T. do jejich výchovy zamítá. Dále prarodičům Ing. J. H. a J. H. uložil, aby nezletilé předali otci do tří dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Rozsudek odvolacího soudu napadla J. H. (dále jen dovolatelka ), dovoláním ze dne 11. 3. 2011, s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku. Toto dovolání však dovolatelka prostřednictvím svého zástupce vzala zpět, a to do protokolu o jednání před soudem prvního stupně ze dne 21. 4. 2011.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2012, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.6. 2009, sp. zn. 26 Cdo 1315/2009, resp. usnesení téhož soudu ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 26 Cdo 900/2008).
Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. března 2013
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., v. r.
předseda senátu