30 Cdo 865/2015
Datum rozhodnutí: 04.03.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 865/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci nesvéprávné M. L. , zastoupené Mgr. Lenkou Knoppovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, náměstí Republiky 899/18, o ustanovení opatrovníka , vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. P 209/2013, o dovolání M. L., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. prosince 2013, č.j. 21 Co 495/2013-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 6. prosince 2013, č.j. 21 Co 495/2013-57, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20. srpna 2013, č.j. P 209/2013-48, v napadených výrocích II. a III.
Proti usnesení odvolacího soudu podala M. L. prostřednictvím své zástupkyně dovolání dne 28. února 2014, které však podáním ze dne 7. května 2014 vzala zpět (spis byl dovolacímu soudu předložen dne 27. února 2015).
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu