30 Cdo 842/2017
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 842/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Tomáše Novosada a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně: TEMPLUM MERCIS s. r. o. , IČO: 25192086, se sídlem v Benešově Hoře 53, Vacov, proti žalovanému: Mgr. O. S. , IČO: 72694041, se sídlem v Praze 9, Beranových 130, o 100 000 Kč , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 98 C 237/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. 69 Co 422/2015-26, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením v záhlaví uvedeným (dále jen napadené usnesení ) potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 jako soudu prvního stupně ze dne 1. října 2015, č. j. 98 C 237/2015-16, kterým byla odmítnuta žaloba postupem dle ust. § 43 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. (dále jen o. s. ř. ).
Napadené usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 18. ledna 2016. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 18. března 2016 dovolání v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu. Originál dovolání svěřila žalobkyně poštovní přepravě dne 22. 3. 2016, jak je zřejmé z razítka pošty na obálce řazené ve spise na listu č. 31.
Dovolání je opožděné.
Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem (§ 42 odst. 2 o. s. ř.).
Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.).
Třídenní lhůta k doplnění originálu dovolání marně uplynula dnem 21. března 2016. Z toho důvodu Nejvyšší soud nepřihlíží k dovolání žalobkyně učiněnému elektronicky dne 18. března 2016. K originálu dovolání svěřenému poštovní přepravě dne 22. března 2016 Nejvyšší soud přihlíží, ovšem toto dovolání bylo podáno opožděně, neboť dvouměsíční lhůta k podání dovolání marně uplynula dnem 18. března 2016.
Ve světle uvedeného Nejvyšší soud dovolání žalobkyně odmítl pro opožděnost postupem dle § 243c odst. 3 věta prvá o. s. ř. a § 218a o. s. ř.
Doplňuje se jen, že žalobkyně sice v dovolání žádá o prominutí případných zmeškaných lhůt, avšak zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. dubna 2017
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu