30 Cdo 834/2014
Datum rozhodnutí: 23.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 834/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného města Kolín, se sídlem v Kolíně, Karlovo náměstí 78, identifikační číslo osoby 00235440, zastoupeného Mgr. Janou Truhlářovou, advokátkou se sídlem v Kolíně, Václavská 4, proti povinnému M. J. , zastoupenému JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 27, pro 500,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 33 EXE 1791/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2013, č. j. 32Co 166/2013-132, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 22. 10. 2012, č. j. 33 EXE 1791/2012-83, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním ze dne 22. 9. 2013, které následně doplnil dne 20. 12. 2013. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu