30 Cdo 823/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 214b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 823/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, zadostiučinění za vzniklou psychickou, zdravotní a nemajetkovou újmu a o zaplacení 1 400 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 228/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2015, č. j. 17 Co 409/2015-54, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:
Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně usnesením ze dne 14. 9. 2015, č. j. 31 C 228/2015-45, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před soudem prvního stupně a soudem odvolacím. Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 9. 11. 2015, č. j. 17 Co 409/2015-54, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání (č. l. 56), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.
Usnesením ze dne 4. 12. 2015, č. j. 31 C 228/2015-61, které bylo žalobci řádně doručeno dne 15. 12. 2015, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2015, č. j. 17 Co 409/2015-54, zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně žalobce poučil, že nebude-li do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Žalobce na uvedenou výzvu reagoval podáním ze dne 15. 12. 2015 (č. l. 62), v němž požádal, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 10. 5. 2016, č. j. 31 C 228/2015-73, tak, že žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení zamítl. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 17. 6. 2016, č. j. 17 Co 212/2016-82, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. K žalobcem podanému dovolání Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil usnesením ze dne 28. 2. 2017, č. j. 30 Cdo 3655/2016-94.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 část věty před středníkem o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. února 2017

JUDr. Pavel Simon předseda senátu