30 Cdo 809/2009
Datum rozhodnutí: 18.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.30 Cdo 809/2009U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce
J. S.,


zastoupeného JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou se sídlem v Ostravě-Hrabová, Místecká 258, proti žalovanému
Statutárnímu městu Ostrava-Městskému obvodu Vítkovice,
se sídlem v Ostravě-Vítkovice, Mírové náměstí 1, zastoupenému JUDr. Pavlem Jařabáčem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava, Přívozská 3,
o ochranu osobnosti,
vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 149/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. června 2008, č.j. 1 Co 85/2008-158
,
takto:


I. Dovolání žalobce
se odmítá
.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění:

(§ 243 odst. 2 o.s.ř.):
Žalobce se žalobou domáhal proti žalovaném ochrany osobnosti podle § 13 občanského zákoníku.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. května 2007, č.j. 1 Co 102/2007-112, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2007, č.j. 23 C 149/2005-100, kterým soud prvního stupně přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků z jedné poloviny. Usnesením ze dne 20. července 2007, č.j. 23 C 149/2005-115, byl žalobce vyzván k zaplacení (poloviny) soudního poplatku za dané řízení, t.j. částky 4.000,- Kč. Protože žalobce tuto část soudního poplatku ve stanovené lhůtě nezaplatil, usnesením téhož soudu ze dne 7. února 2008, č. j. 23 C 149/2005-148, bylo řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno. Soud současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. června 2008, č.j. 1 Co 85/2008-158, usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále

jen o.s.ř. ) potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, ve kterém odvolacímu soudu vytýká, že požaduje zaplacení soudního poplatku po nemajetném, který je v hmotné nouzi.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Dovolací soud přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

a konstatuje, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné. Žalobce dovoláním napadá usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu není přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí dána, neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé podle § 237 o.s.ř., a nejde ani o žádný z případů rozhodnutí ve věcech,

které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., či o procesní rozhodnutí uvedená v ustanovení § 239 o.s.ř. (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1897/2002, publikované v Souboru civilních rozhodnutí NS, sv. 21, pod C 1520, C. H. BECK). Nejvyšší soud ČR proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5, věty první,

a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. února 2010


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu