30 Cdo 805/2013
Datum rozhodnutí: 30.08.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 805/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně O.PO.RA, odborová organizace (původně: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu), IČ 26991934, se sídlem v Bouzově 8, proti žalované České republice - Ministerstvu kultury, se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí 1, o zaplacení částky 100.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 263/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2012, č.j. 54 Co 532/2011-164, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 1. února 2012, č.j. 54 Co 532/2011-164, potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 31. března 2011, č. j. 30 C 263/2007-133, kterým byl zamítnut návrh, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 100.000,- Kč, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně, nezastoupená advokátem, včasné dovolání. Současně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Její návrh soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 26. března 2012, č. j. 30 C 263/2007-169, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. října 2012, č.j. 54 Co 399/2012-181. Usnesením ze dne 23. listopadu 2012, č.j. 30 C 263/2007-182, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doplnila své dovolání ve smyslu § 241a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a aby si v téže lhůtě zvolila advokáta, případně doložila, že její člen (zaměstnanec) má vysokoškolské právnické vzdělání. I přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění zůstala dovolatelka procesně nečinnou a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání. Vzal především v úvahu, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 1. února 2012. Přihlédl proto k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2012.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Je-li dovolatel právnická osoba, pak odstavec první citovaného ustanovení neplatí, jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 o.s.ř. která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení musí být dovolání právnické osoby sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21 o.s.ř. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.
Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože v označené věci ke zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyššímu soudu nezbylo, než dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř. zastavit.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť dovolatelka, nemá v tomto případě na náhradu nákladů řízení nárok a žalované podle obsahu spisu v předmětném řízení před dovolacím soudem žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2013

JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu