30 Cdo 769/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 769/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému JUDr. S. V., advokátu se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská 100, o ochranu osobnosti, o návrhu žalobce na určení neúčinnosti doručených písemností, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 94/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. června 2015, č. j. 3 Co 351/2013-119, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Praze (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 12. června 2015, č. j. 3 Co 351/2013-119, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále též soud prvního stupně ) ze dne 27. srpna 2012, č. j. 11 C 94/2011-92, kterým byl odmítnut návrh žalobce na určení neúčinnosti písemností RR 4175328434U Usn. KS-86, RR 4175328425U Usn.KS-50, RR 4175328301U Usn. KS-48, RR 4175328332U-Usn.KS-60 a RR 4175328403U-Usn.KS-55.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Přípisem ze dne 11. listopadu 2015 požádal o osvobození od soudních poplatků.
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. července 2016, č. j. 1 Co 18/2016-141, potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. ledna 2016, č. j. 11 C 94/2011-134, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zástupce z řad advokátů mu neustanovil. Usnesení nabylo právní moci dne 29. srpna 2016.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 22. prosince 2016, č. j. 11 C 94/2011-148, mimo jiné, aby si pro podání dovolání zvolil ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením, že nedostatek právního zastoupení v dovolacím řízení je důvodem pro zastavení dovolacího řízení. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 12. ledna 2017. Žalobce však do dnešního dne podmínku dovolacího řízení nesplnil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu