30 Cdo 738/2014
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 738/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné JUDr. M. C. , zastoupené JUDr. Monikou Zoulovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Podolská 126/103, proti povinnému R. M. , pro 16.635,- Kč s příslušenstvím, o částečné zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 4656/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. února 2013, č. j. 9Co 80/2013-77, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 9. 2012, č. j. 43 EXE 4656/2011-62, jímž Okresní soud v Mostě zamítl návrh povinného na částečné zastavení exekuce v rozsahu, ve kterém je prováděna na základě exekučního příkazu, č. j. 110 Ex 1090/11-23, vydaného dne 3. 6. 2011 soudním exekutorem Mgr. Martinem Svobodou, Exekutorský úřad Teplice, k provedení exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu povinného, který je veden u Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. března 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu