30 Cdo 728/2013
Datum rozhodnutí: 17.04.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 728/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu kultury, se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí 1, o zaplacení částky 100.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 1/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, č. j. 13 Co 102/2012 - 58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 11. 2011, č. j. 65 C 1/2011 - 27.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání. Při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem. Na výzvu soudu ze dne 2. 8. 2012 k doplnění dovolání a ke zvolení si právního zástupce pro dovolací řízení žalobkyně dne 16. 5. 2012 doložila pouze kopii plné moci udělené advokátce JUDr. Janě Kašpárkové, aniž by se právní zástupkyně žalobkyně k dovolání jakkoliv vyjádřila (nahradila podané dovolání, doplnila ho nebo se ztotožnila s dovoláním podaným žalobkyní). Žalobkyně dne 10. 8. 2012 požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Návrh žalobkyně na ustanovení právního zástupce soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 9. 11. 2012, č. j. 65 C 1/2011 86 s tím, že doložená kopie plné moci udělená JUDr. Janě Kašpárkové pro dovolací řízení žalobkyně v této věci nebyla vypovězena, je tedy nadále platná a ustanovení zástupce z řad advokátů není nezbytně třeba k ochraně zájmů žalobkyně. Žalobkyni uplynula lhůta pro odstranění nedostatku právního zastoupení dne 11. 12. 2012 (15. den od právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů). Žalobkyně ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 17. dubna 2013

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu