30 Cdo 721/2014
Datum rozhodnutí: 27.02.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 721/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, identifikační číslo osoby 41197518, adresa pro doručování: Územní pracoviště Praha východ, Veltruská 586, Praha 9, proti povinnému J. P. , pro 79.824,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 28Nc 5580/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 23. července 2013, č. j. 22Co 324/2013-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 27. února 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k předseda senátu