30 Cdo 717/2014
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 717/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce M. S. , zastoupeného JUDr. Pavlem Ramešem, advokátem se sídlem v Praze 2, Fügnerovo nám. 1808/3, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 460 229 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 17/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2013, č. j. 58 Co 383/2013-98, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2015, č. j. 30 Cdo 717/2014-122, se opravuje tak, že správně zní:
Rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2013, č. j. 58 Co 383/2013-98, a Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. března 2013, č. j. 23 C 17/2012-73, se v rozsahu, v němž jimi byl zamítnut žalobní požadavek do částky 600 000 Kč s příslušenstvím, jakož i v nákladových výrocích, zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k dalšímu řízení. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání žalobce odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud v odůvodnění rozsudku ze dne 17. září 2015, č. j. 30 Cdo 717/2014-122, uvedl, že napadený rozsudek odvolacího soudu je nesprávný v rozsahu, v jakém jím bylo rozhodnuto o právu žalobce na odškodnění nemajetkové újmy vzniklé mu samotným trestním stíháním v částce 100 000 Kč s příslušenstvím a výkonem vazby v částce 500 000 Kč s příslušenstvím . Z uvedeného důvodu Nejvyšší soud napadený rozsudek, a rovněž rozsudek soudu prvního stupně, v uvedené části zrušil a věc v této části vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 717/2014-122 je jasně patrné, že nesprávnost rozsudků odvolacího soudu a soudu prvního stupně se týká posouzení nároků v celkové výši 600 000 Kč s příslušenstvím (100 000 Kč a 500 000 Kč). Při vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu však došlo ke zjevné nesprávnosti, když v jeho výroku je uvedena částka 650 000 Kč namísto správné částky 600 000 Kč.
Postupem podle § 243b a § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013, bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu