30 Cdo 714/2014
Datum rozhodnutí: 25.10.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.30 Cdo 714/2014-258


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce M. H., proti žalované České republice Ministerstvu financí , identifikační číslo osoby 000 06 947, se sídlem v Praze 1, Letenská č. 525/15, o náhradu škody ve výši 3 998 076 Kč a o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 210/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 55 Co 208, 209/2013-199, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 714/2014-214, ve znění opravného usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2016, č. j. 30 Cdo 714/2014-214, se ve výroku opravuje na správné znění:
Výroky I. a III. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. prosince 2012, č. j. 25 C 210/2011-130, a výrok I. doplňujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. března 2013, č. j. 25 C 210/2011-177, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 55 Co 208, 209/2013-199, se v části výroku I., v níž byl potvrzen výrok I. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. prosince 2012, č. j. 25 C 210/2011-130, a výrok I. doplňujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. března 2013, č. j. 25 C 210/2011-177, a v části v níž byl změněn výrok III. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. prosince 2012, č. j. 25 C 210/2011-130, a ve výroku II., ruší a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2015, č. j. 30 Cdo 714/2014-214, je postižen zjevnou nesprávností spočívající v tom, že ve výroku rozsudku je nesprávně uvedeno, že se ruší celý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. prosince 2012, č. j. 25 C 210/2011-130, celý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. března 2013, č. j. 25 C 210/2011-177, a celý rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 55 Co 208, 209/2013-199. Z odůvodnění rozhodnutí však jednoznačně vyplývá, že dovolací soud zamýšlel zrušit předmětná rozhodnutí pouze v těch částech, v nichž soudy vyhověly žalobě a v nichž rozhodly o náhradě nákladů řízení.
Dovolatelkou v předmětné věci byla žalovaná, která není subjektivně legitimována napadnout rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2013, č. j. 55 Co 208, 209/2013-199, ve výroku I. v části, v níž byl potvrzen výrok II. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. prosince 2012, č. j. 25 C 210/2011-130, a výrok II. doplňujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. března 2013, č. j. 25 C 210/2011-177, neboť v těchto částech bylo žalované v plném rozsahu vyhověno.
Podle ustanovení § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2016

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu