30 Cdo 714/2003
Datum rozhodnutí: 15.05.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 714/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně J. H., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. N., o neplatnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4C 190/93, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2003, č.j. 19 Co 52/200-91, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 8. ledna 2003, č.j. 19 Co 52/2001-91, potvrdil ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení mezi účastníky rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 7. srpna 2000, č.j. 4 C l90/93-80. Ve výroku

o náhradě nákladů státu jej změnil tak, že je žalovaný povinen nahradit českému státu

na účet Okresního soudu v Prostějově částku 407,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Toto rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci dne 27. ledna 2003.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 30. ledna 2003 dovolání, datované 29.ledna 2003. To však vzal zpět svým podáním ze dne 10. března 2003.

S přihlédnutím k části dvanácté, hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), věc projednal a rozhodl podle znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2000, neboť odvolací soud v tomto případě napadeným rozsudkem rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně vydanému ještě před účinností novely o.s.ř. a sám tak rozhodoval podle dosavadních předpisů.

Podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vzhledem k popsanému procesnímu úkonu žalovaného, kterým v označené věci vzal podané dovolání zcela zpět, dovolací soud s přihlédnutím k uvedenému ustanovení dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4 věta prvá o.s.ř., ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta prvá a § 151 odst. 1 o.s.ř., když žalovaný sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. května 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu