30 Cdo 699/2017
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 699/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce J. H., proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí , se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 376/1, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Brno venkov pod sp. zn. 11 C 173/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2016, č. j. 44 Co 1/2016 - 512, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Okresního sudu pro Brno venkov ze dne 1. 12. 2015, č. j. 11 C 173/2008 504, bylo rozhodnuto o tom, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků (výrok I) a byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení (výrok II). Toto usnesením bylo potvrzeno v záhlaví specifikovaným usnesením Krajského soudu v Brně, které dovoláním napadl žalobce.
Jelikož dovolání bylo vadné ve smyslu § 241, byl žalobce vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 13. 12. 2016, č. j. 11 C 173/2008 522, aby si zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K tomu byla žalobci poskytnuta lhůta a poučení o důsledcích nesplnění lhůty. Žalobce reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů a zopakováním argumentace ve spise již obsažené.
Dovolací soud při zvážení podání dovolatele ve světle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, dospěl k závěru, že dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanoví. Ztotožňuje se totiž se závěry soudů obou stupňů a pro stručnost odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5412/2014, kterým bylo ve věci tohoto žalobce v obdobné procesní situaci již rozhodováno.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. 3. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu