30 Cdo 695/2007
Datum rozhodnutí: 28.02.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 695/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce P. H., proti žalované D. H., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 8 C 169/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2006, č. j. 30 Co 591/2006 - 15, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Mělníku usnesením ze dne 31. 10. 2006, č. j. 8 C 169/2006 - 8, zastavil podle ust. § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ust. § 159a odst. 5 o. s. ř. řízení


o návrhu žalobce, aby bylo zrušeno jeho otcovství k dceři D. H. , neboť z obsahu spisu Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 5 C 239/2000 zjistil, že rozsudkem ze dne 9. 10. 2000, č.j. 5 C 239/2000 - 19, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2001, č.j. 30 Co 634/2000 - 35, bylo o návrhu na zrušení otcovství žalobce k žalované rozhodnuto tak, že žaloba byla zamítnuta. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení a o soudním poplatku.


K odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. 12. 2006,


č. j. 30 Co 591/2006 - 15, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 11. 1. 2007 dovolání, v němž vyjádřil nesouhlas s rozhodnutími soudů obou stupňů.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1


o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání


do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval


v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného


v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl


při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 1. 2007, č. j. 8 C 169/2006 - 20, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta


a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání , a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně byl žalobce poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě tento nedostatek odstraněn, Nejvyšší soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 18. 1. 2007, avšak dosud nedostatek povinného zastoupení neodstranil.


Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5,


§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2007

JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu