30 Cdo 685/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 685/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci J. S., (dále jen umístěný ), zastoupeného JUDr. Oldřichem Matuškou, advokátem se sídlem v Jedovnici, K propadání 202, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 71 L 1403/2013, o dovolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2013, č. j. 44 Co 394/2013-28, takto: Řízení o odvolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2013, č. j. 44 Co 394/2013-28, se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně (dále již odvolací soud ) v záhlaví citovaným usnesením potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) usnesení Městského soudu v Brně (dále již soud prvního stupně ) ze dne 1. srpna 2013, č. j. 71 L 1403/2013-16, kterým bylo v označené věci řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče zastaveno a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud poukázal na skutečnost, z níž vyšel i soud prvního stupně, že dne 21. června 2013 byl umístěný z Psychiatrické nemocnice Brno propuštěn, což brání v pokračování v tomto řízení. Napadené usnesení se váže k hospitalizaci umístěného ve dnech 11. až 21. června 2013. Umístěný byl totiž hospitalizován opětovně ve dnech 25. června až do minimálně 11. července 2013 (kdy měl údajně s hospitalizací souhlasit).
Dne 23. prosince 2013 podal umístěný proti v záhlaví označenému usnesení odvolání , v němž však uvádí, že předmětné usnesení č. j. 44 Co 394/2013-28, je ze dne 3. 12. 213 . Z obsahu podání je pak patrné, že umístěný brojí proti své hospitalizaci ve dnech 25. června 2013 do minimálně 11. července t. r., tedy nikoli proti hospitalizaci řešené v této věci.
Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud ) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že řízení o podání umístěného ze dne 23. prosince 2013, musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.
Podle ustanovení § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).
Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).
Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího občanský soud řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 139, ročník 2002; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 1998, sp. zn. 2 Cdon 1037/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 102, ročník 1998; všechna tato rozhodnutí jsou veřejnosti přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ).
Protože zde není - jak výše uvedeno - soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o odvolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2013, č. j. 44 Co 394/2013-28 , Nejvyšší soud řízení o tomto podání umístěného zastavil (§ 243c, § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2014
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu